ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ และคณะ

ได้รับคัดเลือก เป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556

 

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ