ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Cadaveric Surgical Training Center)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ (PSU Cadaveric Surgical Training Center) เพื่อจะรองรับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก แพทย์ฝึกหัดและแพทย์เฉพาะสาขา เนื่องจากปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์ในการรักษาด้วยการผ่าตัดได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยมีการทำหัตถการใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัด หรือเครื่องมือพิเศษต่างๆ แต่การฝึกการผ่าตัดให้เกิดความชำนาญจำเป็นจะต้องมีการฝึกผ่าตัดในร่างกายคนจริง ดังนั้นการได้ฝึกผ่าตัดโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะช่วยให้ศัลยแพทย์ได้มีการฝึกทักษะพื้นฐาน หรือฝึกทักษะทางด้านหัตถการใหม่ๆ หรือฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆในการช่วยผ่าตัด เพื่อให้แพทย์มีความชำนาญในการผ่าตัดก่อนที่จะไปรักษาผู้ป่วย ทำให้การรักษาผู้ป่วยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฝึกแพทย์ผ่าตัดในสาขาต่างๆ พัฒนาศูนย์ฝึกผ่าตัดให้มีศักยภาพรองรับ workshop ระดับประเทศและระดับนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยปรับปรุงห้อง ML100 และ ห้อง ML 102 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นห้องสำหรับฝึกผ่าตัดและห้องบรรยาย

ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ประกอบไปด้วย ห้องสำหรับบรรยาย ซึ่งสามารถรองรับผู้ร่วมประชุมได้ 40 คน

และห้องฝึกผ่าตัด ซึ่งมีเตียงผ่าตัดทั้งหมด 8 stations มีระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากห้องฝึกผ่าตัดมาห้องบรรยายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

และได้ทำพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ประธานศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ รศ.นพ. บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ รองประธานศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หลังจากนั้นก็ได้มีการจัด workshop ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ (PSU Cadaveric Surgical Training Center) มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PSU Neurosurgical Cadaveric Hands-on Workshop
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma (ASSET)
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 4d PSU Cadaveric Workshop for Resident (Part I)
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th PSU Cadaveric Workshop for Resident (Part II)
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Hip & Knee Advance Course
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fundamentals in Bariatric Surgery
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Cervical Spine Decompression & Fixation Workshop
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Surgical Exposure in Difficult Fractures: A Cadaveric Workshop