เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

ความเป็นมา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เริ่มก่อตั้งเป็นหน่วยวิชาหนึ่งใน 5 หน่วยวิชาของ หน่วยงาน พรีคลินิก เมื่อปี พ.ศ. 2516 เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาพรีคลินิกให้แก่หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งในขณะนั้น มีเพียงนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชาฯ บริการจัดการเรียนการสอนให้กับ นักศึกษาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสอนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปีการศึกษา 2541 ได้ร่วมรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตชีวภาพ (กายวิภาคศาสตร์) ปีการศึกษา 2547 มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ ขึ้นเองในภาควิชาฯ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 10 คน และในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนวิชาเลือกเสรี จำนวน 2 รายวิชา ภาควิชาฯ มีงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานผลิตหุ่นจำลอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ส่วนงานบริการวิชาการ ได้แก่ ตัดย้อมชิ้นเนื้อ เพื่อการศึกษาและงานวิจัยแก่ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และหุ่นจำลองก็สามารถให้บริการหน่วยงานภายนอกได้ด้วย

วัตถุประสงค์และ/หรือภารกิจหลัก

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้บริการสอนวิชาพื้นฐานทางกาย วิภาคศาสตร์ ในหลักสูตรแพทย ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทย์แผนไทย และผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งสอนวิชาเลือกเสรี จำนวน 2 รายวิชา คือ Human Body และ Reproductive Science ทำวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพ พร้อมทั้ง ให้บริการตัดย้อมชิ้นเนื้อ เพื่อการศึกษาและ งานวิจัยแก่ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และงานผลิตหุ่นจำลอง วิสัยทัศน์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ใช้วิสัยทัศน์ของคณะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของภาควิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตชั้นนำของประเทศ และสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง

พันธกิจ

ร่วมผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดความรู้ ทางกายวิภาคศาสตร์ที่ถูกต้องทันสมัย