หลักสูตร  course

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
       สาขากายวิภาคศาสตร์
       Master of Science Program in Anatomy

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาทางกายวิภาคศาสตร์และมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
         2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์
         3. เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสามารถถ่ายทอดความรู้
             งานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
         4. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะ
             ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้   และพัฒนาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาองค์กรและชุมชนต่อไป

ปรัชญาของหลักสูตร 
          พัฒนาองค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

ELOs ของหลักสูตร

       1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกายวิภาคศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติได้
       2. สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ได้
       3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาทางกายวิภาคศาสตร์ได้
       5. มีทักษะ ความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
       6. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีจิตสาธารณะ
       7. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก1

        1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ

        2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับสาขากายวิภาคศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

แผน ก แบบ ก2

      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ

      2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก1

แผน ก แบบ ก2

   หมวดวิชาบังคับ 
   หมวดวิชาเลือก   
   วิทยานิพนธ์

 

    36 หน่วยกิต

     12   หน่วยกิต
      6   หน่วยกิต 
     18  หน่วยกิต

   รวม

36 หน่วยกิต

   36   หน่วยกิจ