บุคลากรประจำภาควิชา

   
  นางเยาวดี ชูมณี
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา


  นางกัญญาภัค จันจุฬา
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ


  นางสาวปิยากร บุญยัง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ


  นายโกศล ภูริวัฒนกุล
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ


  นางสาวประนอม อินทสโร
ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน


  นายประสิทธิ์ เดชนวล
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ


  นายจรูญ เภามี
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ


  นายจิระพันธุ ถาวรเจริญ 
ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ


  นายนิยม สมทอง
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ


   นายมานพ นวลพลับ
ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ 


 
นายวิรศักดิ์ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

  นางณัฐรุจา สองเมืองหนู
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร